Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1.
 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę:  Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989r.  nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
  2.    Stowarzyszenie może się posługiwać skrótem: PSJT.
 • 2.

Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem  o celach niezarobkowych.

 • 3.
 1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  2.    Siedzibą  Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego  jest miasto Częstochowa.
 • 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • 5.
 1.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
  2.    Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Możliwe jest etatowe pełnienie naczelnych funkcji Zarządu.
  3.    Stowarzyszenie nie działa wyłącznie na rzecz swoich członków.
 • 6.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe. Terenowe jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.

 • 7.

Stowarzyszenie może używać  pieczęci i symboli na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 • 8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 9.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych z jazzem tradycyjnym i gatunkami pokrewnymi. Pod pojęciem jazzu tradycyjnego rozumiane są  wszystkie style jazzu od jego powstania do stylu swing włącznie.
Ponadto celem Stowarzyszenia jest:
1)    niesienie pomocy  osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
2)    udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
3)    podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i kultury wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

 • 10.

Cele określone w §9 Stowarzyszenie realizuje przez :
1)    inicjowanie i organizowanie prelekcji, konkursów, przesłuchań muzycznych, wystaw, pokazów i przeglądów filmowych oraz koncertów i innych imprez związanych z problematyką muzyki jazzu tradycyjnego, wydawanie biuletynu Stowarzyszenia, informatorów muzycznych, folderów, plakatów i innych periodycznych i nieperiodycznych publikacji popularyzujących muzykę jazzu tradycyjnego,
2)    współpracę z zainteresowanymi w/w działalnością instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, a także podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi,
3)    inspirowanie artystyczne oraz doskonalenie kwalifikacji muzyków i autorów tworzących i wykonujących muzykę jazzu tradycyjnego,
4)    kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą, a w szczególności członkostwo w innych organizacjach o podobnym charakterze,
5)    organizowanie wyjazdów za granicę oraz zapraszania i organizowania przyjazdu zagranicznych przedstawicieli muzyki jazzu tradycyjnego, prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów w zakresie muzyki jazzu tradycyjnego i gatunków pokrewnych,
6)    prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowo-rekreacyjnej,
7)    wydawanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych
8)    subsydiowanie i organizowanie imprez, wydawnictw i mediów branżowych,
9)    powoływanie jednostek terenowych, komisji, zespołów oraz innych organizacyjnych form działania niezbędnych do wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia w tym jednostek terenowych posiadających osobowość prawną,
10)    nadawanie certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego zwanego dalej certyfikatem PSJT, którego nazwa i wzór zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia,
11)    powoływanie i uczestniczenie w fundacjach,
12)    wszelkie inne działania służące promocji muzyki jazzu tradycyjnego.
13)    organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
14)    fundowanie stypendiów,
15)    finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek oświatowych, kulturalnych lub placówek pomocy społecznej.

 • 11.
 1.   Stowarzyszenie będzie prowadziło nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1)    58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  2)    58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  3)    59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  4)    63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  5)    63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  6)    85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  7)    90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  8)    90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  9)    90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
  10)    92.31.E – Działalność galerii i salonów wystawienniczych,
 2.  Stowarzyszenie będzie prowadziło odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1)     58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  2)    58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  3)    59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  4)    63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  5)    63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  6)    85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  7)    90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  8)    90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  9)    90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
  10)    92.31.E – Działalność galerii i salonów wystawienniczych,
 3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  4.    Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
  1)    47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  2)    47.99.Z  – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  3)    58.11.Z – Wydawanie książek;
  4)    58.13.Z – Wydawanie gazet;
  5)    58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
  6)    68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  7)    92.34.Z – Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 

 

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 • 12.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenia.
 • 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1)   Aspirantów;
2)   Członków zwyczajnych;
3)   Członków wspierających;
4)   Członków honorowych.

 • 14.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia. Może być to każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny bądź Zarząd właściwego Oddziału w drodze uchwały.

 • 15.

Członkiem aspirantem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską, opłaci wpisowe i bieżące składki i zostanie przyjęty do Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze uchwały.

 • 16.

Członkiem aspirantem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 17.

Członkiem aspirantem może być także małoletni. Członkostwo małoletnich odbywa się na zasadach określonych w Art. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 • 18.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy członek aspirant, który wniósł odpowiedni wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i zostanie mu nadany przez Zarząd tytuł członka zwyczajnego.

 

 • 19.

Członkiem wspierającym może być każdy podmiot będący osobą prawną lub nie posiadający osobowości prawnej, który dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje wsparcie finansowe czy też stałą lub doraźną pomoc o dowolnym charakterze dla realizacji celów statutowych i działań bieżących Stowarzyszenia i zostanie przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd.

 • 20.
 1.  Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
  2.    Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, który powinien być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
 • 21.

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 • 22.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego. Z taką inicjatywa może wystąpić grupa co najmniej 15 członków Stowarzyszenia oraz sam Zarząd.

 • 23.

Członkowie aspiranci, zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

 • 24.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo :
1)    wyborcze czynne i bierne  do władz Stowarzyszenia;
2)    uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia itp.;
3)    korzystać nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i  pomocy Stowarzyszenia;
4)    do posiadania legitymacji stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;
5)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 • 25.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1)   aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2)   przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3)   regularnie opłacać składkę członkowską;
4)   dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

 • 26.
 1.  Członkom wspierającym i aspirantom, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, przysługują uprawnienia wymienione w §24 pkt 2-4
  2.    Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
  3.    Wszystkie uprawnienia ulegają zawieszeniu w przypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące.
  4.    Członkowie honorowi maja takie same prawa jak członkowie zwyczajni z tym, ze są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
 • 27.

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału;
2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
3)    skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 3 miesiące, z opłatą składek członkowskich po uprzednim upomnieniu, w drodze uchwały Zarządu Oddziału;
4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad określonych w statucie, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
5)    wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na skutek pozbawienia członka praw publicznym prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
6)    pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.    Od uchwały w przedmiocie skreślenia oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczającego członka przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch tygodni.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

 • 28

1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1)  Walne Zebranie Członków;
2)  Zarząd Główny;
3)  Główna Komisja Rewizyjna;
4)  Sąd Koleżeński.
2.    W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 1000 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 1 na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3.    Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4.    Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5. Władzami oddziału są:
1)  Walne Zebranie Członków Oddziału;
2)  Zarząd Oddziału;
3)  Komisja Rewizyjna Oddziału.

 • 29.
 1.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
  2.    Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
  3.    Zarząd ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego w ilości nie przekraczającej ½ liczby członków Zarządu wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Do Zarządu mogą być  dokooptowane wyłącznie osoby będące członkami Stowarzyszenia.
 • 30.
 1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2.    W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci);
  2)    z głosem doradczym – członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście
  3.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 • 31.
 1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2.    Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  3.    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
  4.    Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych w komisji.
 • 32.
 1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  1)  z własnej inicjatywy;
  2)    na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
  3)    na pisemny wniosek, co najmniej  1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
  2.    Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
  3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 33.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1)    w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
2)    w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 • 34.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1)    uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2)    wybór  i odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
3)    uchwalanie zmian statutu;
4)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
6)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
7)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
8)    podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
9)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd Główny

 • 35.

Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 • 36.
 1.  W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 3 do 5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Możliwe jest powołanie większej liczby wiceprezesów o ściśle określonych obszarach działania.
  2.    Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
  3.    Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  4.    Najpóźniej w ciągu 10 dni po wyborach powinno się odbyć zebranie konstytucyjne Zarządu
  5.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza lub skarbnika.
  6.    W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
  7.    Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 37.

Do zakresu działań  Zarządu Głównego  należy:

1)    Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów)
2)    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3)    Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
4)    Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;
5)    Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
6)    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7)    Powoływanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania;
8)    Koordynowanie działalności jednostek terenowych;
9)    Rozwiązywanie lub zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
10)    Określanie wysokości składek członkowskich;
11)    Zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
12)    Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
13)    Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
14)    Uchwalanie regulaminów Zarządów Oddziałów;
15)    Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji;
16)    Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia;
17)    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów  Oddziałów w sprawach określonych w § 60 ust. 2 pkt  4 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków  (zwyczajnych, wspierających);
18)    Występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego;
19)    Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;
20)    przyjmowanie członków aspirantów, zwyczajnych i wspierających;
21)    powołanie Rady Konsultacyjnej, o zmiennym składzie, zgodnie z § 38;
22)    nadawanie certyfikatu PSJT, zgodnie z § 39;
23)    powoływanie spośród członków Stowarzyszenia grup roboczych, zgodnie z § 40.

 • 38.
 1.  Rada Konsultacyjna jako jeden z organów doradczych  ma za zadanie na wniosek Zarządu wydawać opinie w kwestiach szczególnie istotnych.
  2.    W skład Rady wchodzą członkowie Stowarzyszenia powoływani przez zarząd spośród szczególnie kompetentnych i uznanych w środowisku. Powołanie takie może odbyć się zaocznie, jednakże pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody kandydata.
 • 39.

Nadawanie certyfikatu PSJT następuje w drodze pisemnej decyzji:
1.    nadanie certyfikatu PSJT jest rozumiane jako wyraz uznania Stowarzyszenia dla danego miejsca lub działania określonego podmiotu,
2.    z wnioskiem o nadanie certyfikatu może wystąpić każdy członek Stowarzyszenia a także sam podmiot, któremu certyfikat ma być nadany,
3.    certyfikat PSJT może zostać cofnięty decyzją zarządu,
4.    przesłanki nadania oraz cofnięcia certyfikatu PSJT określa regulamin certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 • 40

Powoływanie spośród członków Stowarzyszenia grup roboczych  następuje na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Grupa  wybiera Przewodniczącego ze swego grona.

Główna Komisja Rewizyjna

 • 41.

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 • 42.
 1.  Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i 2 zastępców.
  2.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
  3.    Komisja Rewizyjna ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego w ilości nie przekraczającej ⅓  liczby członków Komisji Rewizyjnej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Do Komisji Rewizyjnej  mogą być  dokooptowane wyłącznie osoby będące członkami Stowarzyszenia, których powołanie w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
  4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  5.    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 43.
 1.  Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1)    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  2)    nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla;
  3)    zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
  4)    prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
  5)    uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów;
  6)    przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
  7)    przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
  8)    sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
  9)    delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  2.    Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 • 44.

Główna Komisja Rewizyjna może wyznaczyć i przysłać swojego przedstawiciela na posiedzenie Zarządu Głównego  z głosem doradczym

Sąd Koleżeński

 • 45.

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe w obrębie Stowarzyszenia oraz sprawy związane z przestrzeganiem przez członków Statutu i uchwał władz.

 • 46.

Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach członkowskich:
1)    rozpoznaje sprawy sporne pomiędzy członkami związane z działalnością w Stowarzyszeniu;
2)    orzeka w sprawach dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia;
3)    rozpoznaje wnioski Zarządu o wykluczenie członków, którzy działali na szkodę Stowarzyszenia lub dopuścili się rażącego naruszenia statutu;
4)    orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

 • 47.
 1.  Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.
  2.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
  3.    Sąd Koleżeński ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego w ilości nie przekraczającej ⅓  liczby członków Sądu Koleżeńskiego  wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Do Sądu Koleżeńskiego mogą być  dokooptowane wyłącznie osoby będące członkami Stowarzyszenia, których powołanie w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
 • 48.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 • 49.

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1)   Upomnienia;
2)   Nagany;
3)   Zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy;
4)   Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 • 50.

Szczegółowy tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zarząd oraz postanowienia Statutu.

Rozdział V
Jednostki Terenowe Stowarzyszenia – Oddziały i ich Władze

 • 51.
 1.  Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, według zasad określonych w § 6 i § 37 pkt 7 statutu;
  2.    Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
  1)    zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenie stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
  2)    złożenia  przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
 • 52.
 1. Władzami Oddziału Terenowego są władze określone w § 28 ust 5.
  2. Postanowienia  § 29 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału

 • 53.
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
  2.  Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • 54.

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1)    Uchwalenie programów działania oddziałów;
2)    Wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału;
3)    Wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
4)    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym  władzom.

 • 55.

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2)    z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie honorowi, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

 • 56.
 1.  Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem.
  2.    Postanowienia § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 • 57.
 1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1)    z własnej inicjatywy
2)    na żądanie Zarządu Głównego
3)    na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
2.    Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3.    W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.    Postanowienia § 33 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

 • 58.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

 • 59.
 1.  Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz 3 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
  2.    Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
  3.    Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  1)    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
  2)    Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;
  3)    Uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
  4)    Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
  5)    Zarządzanie majątkiem oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw;
  6)    Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością;
  7)    Zaciąganie zobowiązań finansowych;
  8)    Przyjmowanie członków aspirantów, zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie;
  9)    Uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału;
  10)    Współdziałanie z pokrewnymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału;
  11)    Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
  12)    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

 • 60.
 1.  Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
  2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1)    Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
  2)    Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
  3)    Przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
  4)    Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
  5)    Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
 • 61.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz w roku.

 • 62.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 • 63.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 • 64.
 1.  Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego w ilości nie przekraczającej ½  liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału. Do Komisji Rewizyjnej  Oddziału mogą być  dokooptowane wyłącznie osoby będące członkami Stowarzyszenia, których powołanie w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
  2.    Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 • 65.
 1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
  2.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1)    Składki członkowskie;
  2)    Dotacje, darowizny, spadki, zapisy, subwencje;
  3)    Dochody z działalności statutowej;
  4)    Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  5)    Dochody z majątku Stowarzyszenia;
  6)    Dochody z ofiarności publicznej;
  7)    Odsetki i dochody z kapitału.
 2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4.    Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji stowarzyszenia i kończy się dnia 31 grudnia 2012r.
  5.    Stowarzyszenie nie ma prawa udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi, członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwane dalej „osobami bliskimi”.
  6.    Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  7.    Zabrania się wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub  pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze celu statutowego.
  8.    Stowarzyszenie nie ma prawa zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 66.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza Zarządu.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 67.
 1.  Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2.    Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 30 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
  3.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.
  4.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.).