You are currently viewing Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie zawiadamia, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 32/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r. zwołuje w dniu 1 czerwca 2016r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia / zebranie sprawozdawcze/, które będzie mieć miejsce w Klubie Jazzowym „Five O,clock” przy ul. Racławickiej 2 w Częstochowie o godzinie 18-tej / pierwszy termin/ i o godzinie 18.30 /drugi termin/.
Członkowie Stowarzyszenia mogą zapoznać się ze wszystkimi materiałami związanymi z obradami Walnego Zebrania Członków na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Materiały zostaną również udostępnione na stronie internetowej Stowarzyszenia www.psjt.pl na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad.
1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej liczącej głosy członków.

5. Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działajności merytorycznej i finansowej za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności oraz kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Wolne wnioski.

Sprawdzanie finansowe za rok 2015 cz.1

Sprawdzanie finansowe za rok 2015 cz.2

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015 cz.1

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015 cz.2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2015