You are currently viewing Walne Sprawozdawcze Zebranie członków PSJT

Walne Sprawozdawcze Zebranie członków PSJT

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie zawiadamia, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku zwołuje w dniu 16 marca 2017 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia / Zebranie sprawozdawcze z działalności PSJT za rok 2016/ , które odbędzie się w siedzibie Klubu Jazzowego „Five O,clock” w Częstochowie przy ul. Wilsona 16 o godzinie 18.30 – I termin, i o godzinie 19.00 II termin.

Członkowie Stowarzyszenia mogą zapoznać się z materiałami związanymi z tematem Walnego Zebrania Członków na pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Porządek obrad.

1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Komisji skrutacyjnej liczącej głosy.

5. Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

6. Odczytania sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności oraz kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia w sprawie zmian w Statucie / projekt uchwały w załączeniu/.

10.Wolne wnioski.

Sprawdzanie finansowe za rok 2016 cz.1

Sprawdzanie finansowe za rok 2016 cz.2

Sprawdzanie finansowe za rok 2016 cz.3

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2016 cz.1

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2016 rok

Uchwała o zmianach w Statucie