You are currently viewing Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 3.04.2019 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 3.04.2019 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie zawiadamia, iż zgodnie z podjętą uchwałą  nr 3//2019 z dnia 19 stycznia 2019 r. zwołuje w dniu 3 kwietnia 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia / zebranie sprawozdawcze za rok 2018 /, które będzie mieć miejsce w siedzibie Klubu Jazzowego Five O”Clock przy ul. Wilsona 16 o godzinie 18.30/I termin / i o godzinie 19-tej /II termin/.

   

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
JAZZU TRADYCYJNEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 3 kwietnia 2019 roku.
1.   Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
2.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
3.   Zatwierdzenie porządku obrad.
4.   Wybór komisji skrutacyjnej liczącej głosy członków.
5.   Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018 i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
6.   Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności oraz z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8.   Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9.  Podjęcie uchwały zatwierdzającej uchwałę nr 5/2019 z dnia 9 lutego 2019 r. Zarządu PSJT o uzupełnieniu składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia o jedną osobę.
10. Wolne wnioski i dyskusja.