You are currently viewing WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

31 maja 2020r.
Szanowni Państwo,
                   Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie zawiadamia, iż zgodnie z podjętą uchwałą  nr 2/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zwołuje w dniu 18 czerwca 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zebranie sprawozdawcze za rok 2019), które odbędzie się w restauracji „Tori” przy ul. Racławickiej w Częstochowie o godzinie 18.00/I termin / i o godzinie 18.30 /II termin/.

             Członkowie Stowarzyszenia mogą zapoznać się ze wszystkimi materiałami związanymi z obradami Walnego Zebrania Członków na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Materiały zostaną również udostępnione Członkom na stronie internetowej Stowarzyszenia www.psjt.pl na 7 dni przed terminem Walnego.

                           Mając na uwadze trwający w kraju stan epidemiczny na Zebranie proszę o przybycie w maseczkach, o ile to możliwe w rękawiczkach ochronnych. Jednocześnie przesyłam 2 załączniki: wzór pełnomocnictwa oraz projekty  uchwał, które będą przedmiotem głosowania.  
Uwaga! dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Preferowany sposób głosowania przez Pełnomocnika.
Pozwoli to na zmniejszenie ilości osób w pomieszczeniu i zachowanie wymaganych odległości a nie pozbawi członków ich prawa do głosowania nad proponowanymi uchwałami.
Informacji o tej formie głosowania udziela sekretarz Stowarzyszenia – Mirosława Jawor, tel. 508 370 786.
 Porządek Obrad 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie
z dnia 18 czerwca 2020 roku. 
1.   Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
2.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
3.   Zatwierdzenie porządku obrad. 
4.   Wybór komisji skrutacyjnej liczącej głosy członków.
5.   Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2019 i podjęcie uchwał w sprawie       zatwierdzenia sprawozdań.
6.   Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności oraz z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
Sekretarz Zarządu
Mirosława Jawor