You are currently viewing WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 z dnia 16 kwietnia br. zwołuję na dzień 21 maja 2021 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Częstochowie w Parku Przemysłowo- Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 o godzinie 18.00 / I termin / i 18.30 / II termin /.
Zebranie składać się będzie z dwóch części.
I. Walne Zebranie  sprawozdawcze za 2020r.
Porządek obrad.
1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2020 i podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
6. Odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Wolne wnioski.
II . Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia .
Porządek obrad.
1.Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie trybu wyborów do władz Stowarzyszenia.
6. Przeprowadzenie wyborów  – Prezesa i członków Zarządu.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
Materiały tj. sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu  za 2020 dostępne będą na stronie www.psjt.pl oraz na pół godziny przed rozpoczęciem Zebrania.
Jednocześnie proszę o uregulowanie składki członkowskiej za 2021 rok, gdyż Stowarzyszenie czekają wydatki związane z organizacją Festiwalu Hot Jazz Spring we wrześniu.
Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym / maseczki, dezynfekcja, zachowanie odległości/
Sekretarz Zarządu
Mirosława Jawor
DOKUMENTY