You are currently viewing Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie zawiadamia, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 1//2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. zwołuje w dniu 12 kwietna 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia / zebranie spawozdawcze za rok 2017 /, które będzie mieć miejsce w siedzibie Klubu Jazzowego Five O”Clock przy ul. Wilsona 16 o godzinie 18-tej /I termin / i o godzinie 18.30 /II termin/.

Członkowie Stowarzyszenia mogą zapoznać się ze wszystkimi materiałami związanymi z obradami Walnego Zebrania Członków na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Materiały zostaną również udostępnione Członkom na stronie internetowej Stowarzyszenia www.psjt.pl na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
JAZZU TRADYCYJNEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
na dzień 12 kwietnia 2018 roku

1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej liczącej głosy członków.
5. Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2017 i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności oraz z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JAZZU TRADYCYJNEGO Z SIEDZIBĄ

W CZĘSTOCHOWIE

 ZA ROK 2017.

 

Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie, tak, jak i w latach poprzednich, tak i w roku 2017 prowadziło konsekwentnie swoją działalność statutową mającą na celu przede wszystkim popularyzację i promowanie jazzu tradycyjnego i jego pokrewnych nurtów wśród jak najszerszej i zróżnicowanej wiekowo publiczności.

Aby zapewnić prawidłowość działania Zarząd Stowarzyszenia odbył w 2017 roku 7 posiedzeń. W wyniku jego  prac podjęto 8 uchwał, w tym 6 dotyczących przyjęcia 15 osób na członków aspirantów PSJT, jedną w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 6 osób, które zalegały z zapłatą składek członkowskich powyżej trzech miesięcy i dłużej.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego liczyło 81 członków.

16 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia / zebranie sprawozdawcze za 2016 rok/ , które zatwierdziło sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2016 i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi.

Głównym wydarzeniem artystycznym w działalności Stowarzyszenia jest oczywiście organizowany przez PSJT coroczny Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „HOT  JAZZ SPRING”. W 2017 roku była to jego 13 edycja. Nie towarzyszył jej jednak konkurs młodych instrumentalistów i wokalistów o statuetkę „Swingującego Kruka” gdyż wcześniej ustalono, iż ten konkurs odbywać się będzie co 2 lata.

XIII Hot Jazz Spring odbył się w dniach od 31.05 do 04.06 2017r. Jego formuła została wzbogacona o pokaz filmów o tematyce jazzowej, wystawę fotograficzną pt. „Hot Jazz Spring” w obiektywie częstochowskich fotografików”,  spotkaniem autorskim połączonym z premierą klipu  „The Harpiano Show”, oraz kursem tańca swingowego.

Jednak głównym wydarzeniem Festiwalu były koncerty w Filharmonii Częstochowskiej z udziałem zespołów i muzyków z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii Szwecji jak i oczywiście Polski. Po każdym koncercie muzycy jak i fani jazzu spotykali się w Klubie „Five O”Clock” na jam session.

Podczas koncertu finałowego został wręczony przez Prezydenta Miasta Częstochowy  XI „Honorowy Swingujący Kruk” przyznany przez kapitułę Festiwalu Panu Dymitrowi Markiewiczowi , polskiemu puzoniście za wkład w popularyzację jazzu tradycyjnego.

Festiwal ten organizowany przez PSJT i Filharmonię Częstochowską cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością gromadząc na koncertach fanów jazzu tradycyjnego z całej Polski.

5 sierpnia 2017r. w Złotym Potoku w stajni „Wiking odbył się  już po raz piąty festiwal „Jazz w Stajni” , w którym udział wzięły 3 zespoły. Tak jak i w latach poprzednich festiwal w plenerze zgromadził rzesze słuchaczy, którzy do póżnych godzin wieczornych świetnie bawili się w rytmach swingu i  bluesa.

Na stałe w kalendarzu działalności Stowarzyszenia należy odnotować koncerty organizowane w każdy pierwszy czwartek miesiąca, udział w których biorą muzycy i zespoły z całego kraju. W 2017r. odbyło się 8 takich koncertów w Klubie Jazzowym „Five O”Clock”

Jak co roku kontynuowana jest współpraca z Urzędem Miasta Częstochowy w ramach akcji „Aleje tu się dzieje” realizowanej od maja do sierpnia każdego roku. Jest to projekt propagowania różnych wydarzeń kulturalnych, w tym muzycznych, a Stowarzyszenie w jeden czwartek w miesiącu zaprasza do słuchania zespołów i wokalistów grających jazz tradycyjny.

Organizowanie koncertów i Festiwali jest możliwe dzięki wpływom ze składek członkowskich, odpisom 1% podatku od osób fizycznych i prawnych, darowizn oraz pomocy finansowej władz Miasta Częstochowy.

Tradycją już się stało organizowanie  przez Stowarzyszenie koncertu  „ Tadeuszki Jazzowe”. Koncert odbył się 28 pażdziernika w Klubie „Five O”Oclock”  przy wypełnionej słuchaczami sali. Zakończony był oczywiście tradycyjnym jam session.

Jednak wyjątkowym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia w roku 2017 był zakup fortepianu ze środków zebranych w ramach celowej publicznej zbiórki pieniężnej. Zbiórka środków finansowych na ten cel została zainicjonowana przez Prezesa Stowarzyszenia Tadeusza Ehrhardt – Orgielewskiego w listopadzie 2016 roku. Wiosną 2017 r. fortepian został kupiony i przywieziony do siedziby Klubu „Five O.Olock”. Pierwszy koncert przy użyciu tego instrumentu odbył się we wrześniu a zaproszonym muzykiem był świetny pianista jazzowy Andrzej Jagodziński.

Fakt zakupu fortepianu został upamiętniony tablicą zrobioną ze starej ale  naturalnej klawiatury fortepianu, której każdy klawisz jest przypisany poszczególnym darczyńcom. Tablica została powieszona w Klubie Jazzowym.

Nie wolno pominąć faktu spotkań towarzysko – muzycznych mających miejsce w Klubie „Five „O”Clock” w każdy czwartek. Jest to inicjatywa członków Stowarzyszenia, którzy wraz z sympatykami jazzu są współorganizatorami tych spotkań. Są to spotkania otwarte dla muzyków jak i publiczności utrzymane w formule jam session.

W działalności Stowarzyszenia w roku 2017 należy odnotować:

  • Nawiązanie współpracy z klubem muzycznym „Wędrujące Klimaty”, efektem której było zorganizowanie w maju w „ Klubie Five O”Clock” koncertu zespołu „Czarny Pies”.
  • Prowadzenie w Klubie w każdy wtorek, od miesiąca października, zajęć z nauki tańca swingowego przez członka naszego Stowarzyszenia – Pana Rajmunda Ociepę.
  • Zorganizowanie w pażdzierniku w Klubie Jazzowym koncertu świetnego harmonijkarza Grega Zlapa wraz z muzykami. Przed koncertem odbyły się warsztaty gry na harmonijce ustnej. Lekcji udzielał sam Greg Zlap.
  • Otrzymanie do tzw.” zagospodarowania” strony w miesięczniku „JAZZ FORUM”
  • Działanie w coraz lepszej formule naszej strony internetowej psj.pl prowadzonej przez Justynę Królak, członka Stowarzyszenia. Na stronie ukazują się wszystkie aktualności z działalności Stowarzyszenia, informacje o koncertach i muzykach czy zespołach jak i prowadzona na bieżąco aktualna galeria zdjęć upamiętniająca ważne wydarzenia z życia Stowarzyszenia i Klubu „Five O”Clock”.

Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego z roku na rok stara się przy pomocy różnych środków promować i zachęcać do bezpośredniego  słuchania jazzu , swingu wśród coraz to większego grona miłośników tych gatunków muzycznych.