You are currently viewing WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW PSJT

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW PSJT

Zgodnie z uchwałą Zarządu PSJT nr 6/2022 z dnia 11 maja  br. zwołuję na dzień  9 czerwca 2022 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za rok 2021, które odbędzie się w Częstochowie w Restauracji TORI   ul Racławicka 2 o godz.18.30 / I termin / i 19.00 / II termin /.

 

Przewidywany porządek obrad.

  1.  Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2021 i podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
  6. Odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
  8. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  9. Wolne wnioski.

Materiały tj. sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu  za 2021 dostępne poniżej, oraz w restauracji TORI na pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

 

Sekretarz Zarządu PSJT

Jarosław Stypka

Sprawozdanie finansowe 2021 Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego Sprawozdanie z działalności PSJT 2021

Sprawozdanie z działalności PSJT 2021