You are currently viewing WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

Zgodnie z uchwałą nr 4/2023 z dnia 09 marca br. Zarząd PSJT zwołuje na wtorek 18 kwietnia 2023 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Częstochowie w klubie jazzowym Five O’Clock przy ul. Wilsona 16 (budynek filharmonii) o godzinie 18.30 / I termin / i 19.00 / II termin /.
Materiały tj. sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu  za 2022 dostępne będą wkrótce na stronie www.psjt.pl oraz w formie wydruku na pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Zebranie składać się będzie z dwóch części.

 1. Walne Zebranie  Sprawozdawcze za 2022 r.

Porządek obrad.

 1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2022 i podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 6. Odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 7. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie wniosku o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Przedstawienie propozycji zmiany statutu PSJT i podjęcie stosownej uchwały.
 10.  Wolne wnioski.

II . Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia .

Porządek obrad.

1.Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Wyborczego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie trybu wyborów do władz Stowarzyszenia.
 5. Przeprowadzenie wyborów  – Prezesa i członków Zarządu.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.

DOKUMENTY

Sprawozdanie z działalności PSJT 2022

PSJT sprawozdanie finansowe 2022